[Home] [Introductie] [Contact] [Doelstelling] [Projecten] [Activiteiten] [Contactformulier]

De statuten van Stichting Embedded Systems Eindhoven

 
21.6031/IvA

1 OPRICHTING STICHTING

Heden, zes november tweeduizend een, verscheen voor mij, mr PIET HENRI
SCHÄFER, notaris gevestigd te Eindhoven:

  1.  de heer Nicolaas Leendert Peter Brok, geboren te Eindhoven op
     dertien maart negentienhonderd twee en zestig (13-03-1962),
     identiteitskaart nummer: T59482350, wonende te 5654 SM Eindhoven,
     Berliozlaan 1, ongehuwd;

De comparant verklaarde bij deze akte een stichting op te richten en
daarvoor de volgende statuten vast te stellen:

--------------------- Naam en Zetel

----------------------- Artikel 1

  1.  De stichting draagt de naam: Stichting Embedded Systems Eindhoven.

  2.  Zij heeft haar zetel in de gemeente Eindhoven.

-------------------------- Doel

----------------------- Artikel 2

  1.  De stichting heeft ten doel:

   a. het coördineren en stimuleren van de activiteiten van en voor
     particulieren in onderzoek of projecten in embedded systems, robotica
     en mechatronica;

   b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het
     vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk
     kunnen zijn.

  2.  De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken met
     gebruikmaking van alle wettige middelen.

------------------------ Bestuur

----------------------- Artikel 3

  1.  Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste twee leden. Het
     aantal bestuursleden wordt - met inachtneming van het in de vorige zin
     bepaalde - door het bestuur met algemene stemmen vastgesteld.

  2.  Het bestuur (met uitzondering van het eerste bestuur, waarvan de
     leden in functie worden benoemd) kiest uit zijn midden een voorzitter,
     een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en
     penningmeester kunnen ook door één persoon worden vervuld.

  3.  Bestuursleden worden benoemd voor onbepaalde tijd. Bij het
     ontstaan van een (of meer) vacature(s) in het bestuur, zullen de
     overblijvende bestuursleden met algemene stemmen (of zal het enige
     overblijvende bestuurslid) binnen twee maanden na het ontstaan van de
     vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van een (of meer)
     opvolger(s).

  4.  Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur vormen de
     overblijvende bestuursleden, of vormt het overblijvende bestuurslid,
     een wettig samengesteld bestuur.

  5.  De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.
     Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening
     van hun functie gemaakte kosten.

----------------- Bestuursvergaderingen

----------------------- Artikel 4

  1.  De bestuursvergaderingen worden gehouden ter plaatse in Nederland als
     bij de oproeping bepaald.

  2.  Ieder kalenderkwartaal wordt ten minste één vergadering gehouden.

  3.  Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer
     één van de bestuursleden daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige
     opgave van de te behandelen punten de oproeping doet.

  4.  De oproeping tot de vergadering geschiedt ten minste zeven dagen
     tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet
     meegerekend, door middel van oproepingsbrieven.

  5.  De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de
     vergadering, de te behandelen onderwerpen.

  6.  Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde
     bestuursleden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen
     over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen,
     ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen
     en houden van vergaderingen niet in acht genomen.

  7.  De vergaderingen worden geleid door de voorzitter; bij diens
     afwezigheid voorzien de aanwezigen zelf in de leiding van de
     vergadering.

  8.  Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden
     door de secretaris of door één van de andere aanwezigen, door de
     voorzitter van de vergadering daartoe aangezocht. De notulen worden
     vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als
     voorzitter en secretaris hebben gefungeerd.

-------------------- Bestuursbesluiten

----------------------- Artikel 5

  1.  Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen
     indien de meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden ter
     vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.

     Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een ander bestuurslid
     laten vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter
     beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht.
     Een bestuurslid kan daarbij slechts voor één ander bestuurslid als
     gevolmachtigde optreden.

  2.  Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle
     bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, al dan niet
     per enig telecommunicatiemiddel, hun mening te uiten. Van een aldus
     genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door
     de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de
     voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.

  3.  Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.
     Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden
     alle bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig
     uitgebrachte stemmen.

  4.  Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij één
     bestuurslid vóór de stemming een schriftelijke stemming verlangt.
     Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.

  5.  Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

  6.  In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten
     voorzien, beslist de voorzitter van de vergadering.

------------------- Bestuursbevoegdheid

----------------------- Artikel 6

  1.  Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.

  2.  Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van
     overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van
     registergoederen.

  3.  Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van
     overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk
     medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot
     zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt, tenzij het
     besluit wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde
     bestuursleden.

  4.  Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van
     boedelbeschrijving worden aanvaard.

------------------- Vertegenwoordiging

----------------------- Artikel 7

  1.  Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.

  2.  De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee
     gezamenlijk handelende bestuursleden.

  3.  Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden,
     alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht
     te vertegenwoordigen.

--------------- Einde bestuurslidmaatschap

----------------------- Artikel 8

  Het bestuurslidmaatschap van een bestuurslid eindigt:

  a.  door zijn overlijden;

  b.  wanneer hij het vrije beheer over zijn vermogen verliest;

  c.  door schriftelijke ontslagneming (bedanken);

  d.  door ontslag hem verleend door de gezamenlijke overige
     bestuursleden;

  e.  door ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek.

---------------- Boekjaar en jaarstukken

----------------------- Artikel 9

  1.  Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.

  2.  Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting
     afgesloten. Daaruit worden door het bestuur een balans en een staat
     van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke
     jaarstukken vervolgens door het bestuur worden vastgesteld.

----------------------- Reglement

----------------------- Artikel 10

  1.  Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die
     onderwerpen worden geregeld, die naar het oordeel van het bestuur
     (nadere) regeling behoeven.

  2.  Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.

  3.  Het bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of
     op te heffen.

  4.  Op de vaststelling, wijziging en opheffing van het reglement is
     het bepaalde in artikel 11 lid 1 van toepassing.

------------------- Statutenwijziging

----------------------- Artikel 11

  1.  Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Het besluit daartoe
     moet worden genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin 
     alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder dat in het
     bestuur enige vacature bestaat.

  2.  De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot
     stand komen. Ieder bestuurslid afzonderlijk is bevoegd de desbetref-
     fende akte te verlijden.

--------------- Ontbinding en vereffening

----------------------- Artikel 12

  1.  Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te
     nemen besluit is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van toepassing.

  2.  De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit
     tot vereffening van haar vermogen nodig is.

  3.  Bij de ontbinding van de stichting geschiedt de vereffening door
     het bestuur.

  4.  Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten
     zoveel mogelijk van kracht.

  5.  Een overschot na vereffening wordt uitgekeerd overeenkomstig het
     doel van de stichting.

  6.  Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van
     de ontbonden stichting gedurende tien jaren berusten onder de door de
     vereffenaars aan te wijzen persoon.

--------------------- Slotbepalingen

----------------------- Artikel 13

  In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien,
  beslist het bestuur.

----------------------- Artikel 14

  De eerste bestuursleden worden bij de akte van oprichting benoemd.

-------------------- Slotverklaringen

  Tenslotte verklaarden de comparant:

  1.  Tot bestuursleden van de stichting zijn benoemd:

     - de heer Nicolaas Leendert Peter Brok voornoemd tot secretaris;
     - de heer Armand Marcellinus ten Doesschate, geboren te Nieuwenhagen
      op twaalf oktober negentienhonderd zestig (12-10-1960), paspoort
      nummer: N32601958, wonende te 5652 XL Eindhoven, Welschapsedijk 141
      en ongehuwd tot voorzitter en penningmeester.

  2.  Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op een en dertig
     december tweeduizend een (31-12-2001).

  Waar in deze akte is vermeld ongehuwd of nimmer gehuwd geweest is daaronder
  tevens begrepen niet geregistreerd als partner in de zin van het
  geregistreerd partnerschap of als zodanig geregistreerd geweest.

  De comparant is mij, notaris, bekend.

  WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Eindhoven op de datum in het hoofd
  van deze akte vermeld. De zakelijke inhoud van de akte is aan hen opgegeven
  en toegelicht. De comparant heeft verklaard tijdig voor het verlijden
  van de akte van de inhoud daarvan te hebben kennis genomen, te zijn gewezen
  op de gevolgen die voor de hen uit de akte voortvloeien en op volledige
  voorlezing van de akte geen prijs te stellen. Deze akte is beperkt
  voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de comparant
  en vervolgens door mij, notaris.

Website © Copyright 2016 Stichting Embedded Systems Eindhoven. Pagina vernieuwd op 28 maart 2016.