[Home] [Introductie] [Contact] [Doelstelling] [Projecten] [Activiteiten] [Contactformulier]

Het Huishoudelijk Reglement van Stichting Embedded Systems Eindhoven

 
HR versie 01072002.

Artikel 1

Begripsomschrijvingen.

Deelnemer: Een deelnemer is een particulier die binnen de doelstelling van de
stichting onderzoek verricht en gebruik maakt van de faciliteiten die de stich-
ting biedt.

Werkgroep: Een groep van meer dan twee deelnemers die samen onderzoek doen.

Artikel 2

Een deelnemer dient zich aan te melden middels een door het bestuur vastgestelde
aanmeldingsformulier. Door ondertekening verklaart de deelnemer te zullen hande-
len naar de statuten en het reglement.
Bij aanmelding via onze web-pagina (www.emse.nl) geldt de eerste betaling als
het akkoord gaan met de statuten en het reglement.

Artikel 3

Moedwillige schade, toegebracht aan de stichting of derden, komt voor rekening
van de betreffende deelnemer(s).

Betaling jaarbijdragen

Artikel 4

Een deelnemer is verplicht de minimale jaarbijdrage te betalen. 

Artikel 5

Ieder deelnemer is de jaarbijdrage verschuldigd, en dient deze binnen een maand
na het betalingsverzoek te hebben voldaan.
Wordt men deelnemer in de loop van het boekingsjaar dan zal hem/haar een evenre-
dig deel van de jaarbijdrage in rekening worden gebracht.

Artikel 6

Bij niet tijdige betaling van de jaarbijdrage wordt de deelnemer uitgesloten van
alle activiteiten van de stichting.

Artikel 7

De hoogte van de jaarbijdrage wordt elk jaar opnieuw vastgesteld door het be-
stuur en zal tenminste twee maanden voor het einde van het boekjaar aan de 
deelnemers worden bekendgemaakt.

Diensten waar deelnemers gebruik van kunnen maken

Artikel 8

Ieder deelnemer kan gebruik maken van de diensten van de stichting.

Artikel 9

De stichting biedt de volgende diensten aan:

  1. Begeleiding en bemiddeling op het gebied van robotica en embedded
    systemen.
  2. Centrale inkoop.
  3. E-mail forwarding naar de eigen provider : deelnemernaam@emse.nl.
  4. en al datgene wat nuttig geacht wordt.

Voorwaarden centrale inkoop

Artikel 10

  a. Aankopen dienen per vooruitbetaling voldaan te worden.
  b. Als het bestelde onverhoopt niet geleverd kan worden dan wordt het
    vooruitbetaalde teruggeboekt op de rekening van de desbetreffende deel-
    nemer.
  c. Het is een deelnemer niet toegestaan de service van de stichting te ge-
    bruiken voor commerciŽle doeleinden, zulks ter beoordeling van het be-
    stuur. 
  d. Het bestelde kan bij de secretaris worden afgehaald.
    In overleg met de secretaris kan men hiervan afwijken, eventuele extra
    kosten zijn voor rekening van de deelnemer.

Artikel 11

De garantie ligt bij de leverancier, en kan alleen via de stichting direkt bij
de leverancier geclaimed worden.

Wijziging van het reglement

Artikel 12

Het bestuur is bevoegd het reglement te wijzigen.
Alvorens de wijzigingen in te voeren zal een deelnemers raadpleging plaats- 
vinden. De adviezen van de deelnemers zijn, wat betreft wijzigingen in het 
reglement, bindend.

Deelnemers raadpleging

Artikel 13a

Het bestuur kan te allen tijde een deelnemers raadpleging houden.
Dit kan per e-mail, tijdens een bijeenkomst, of een speciale extra bijeenkomst
zulks ter beoordeling van het bestuur.

Artikel 13b

Tijdens de raadpleging hebben deelnemers een adviserende taak naar het bestuur.

Artikel 13c

Stemmingen

Als er over een besluit gestemd dient te worden moet er een volstrekte
meerderheid van stemmen zijn van alle deelnemers van de stichting.
Indien niet alle deelnemers aanwezig zijn moet het voorstel opnieuw worden
voorgelegd in een nieuwe raadpleging waar dan de volstrekte meerderheid geldt
van de aanwezige deelnemers. 
Het bestuur beslist uiteindelijk in alle redelijkheid.

Slotbepaling

Artikel 14

In die gevallen waarin dit reglement niet in voorziet beslist het bestuur.


Website © Copyright 2016 Stichting Embedded Systems Eindhoven. Pagina vernieuwd op 28 maart 2016.